Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden V.O.F. Olympus

De vennootschap onder firma Olympus V.O.F. is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57779538 en is gevestigd aan de Handelsstraat 8 (9501 ET) te Stadskanaal

Artikel 1 Begrippen                                   

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. 2 Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 3. Consument: De natuurlijke of rechtspersoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Lid: het Bedrijf of de Consument die een overeenkomst (op afstand) aangaat met Dienstverlener.
 5. Abonnement: het abonnement dat recht geeft op gebruikmaking van de diensten van Dienstverlener.
 6. Dienstverlener: de natuurlijke persoon die diensten aan Lid aanbiedt, hierna: Olympus.
 7. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Lid tot het verrichten van Diensten en/of tot het leveren van Producten door Dienstverlener.
 8. Diensten: de diensten die Olympus aanbiedt zijn sportlessen onder begeleiding en het gebruik van cardio- en krachttoestellen, alsmede de door haar aangeboden faciliteiten.
 9. Opdracht: de uitvoering van de overeenkomst door Olympus ter zake de door de Lid aangevraagde diensten.
 10. 10. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening waartoe Lid opdracht heeft gegeven.
 11. De website die Olympus gebruikt is www.vof-olympus.nl.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Olympus, elke overeenkomst tussen Olympus en Lid en op elke dienst en/of product dat door Olympus wordt aangeboden. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Olympus, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 2. 2.Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Lid de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Olympus aan Lid aangeven op welke wijze Lid de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Olympus is gepubliceerd zodat Lid deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Olympus is overeengekomen. De algemene voorwaarden van Lid zijn uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten met Lid.
 5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Olympus behoudt zich het recht voor om de prijzen en openingstijden te wijzigen.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 9. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op zowel het fitnesscentrum zelf als het (parkeer)terrein. Eenieder die zich bevindt op het terrein van Olympus dient zich aan deze algemene voorwaarden, de huisregels en de wet- en regelgeving te houden.

Artikel 3 Het Aanbod

 1. Alle door Olympus gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeldt. Van een offerte is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
 2. Olympus is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen veertien dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Olympus het recht een overeenkomst met een potentiele Koper om een voor Olympus gegronde reden te weigeren
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden product en de daarbij behorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen Olympus niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst (op afstand). Olympus kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het product.
 4. Aan acties en/of speciale aanbiedingen kunnen geen rechten ontleend worden. In geen geval bestaat er een recht op restitutie van reeds betaalde gelden.
 5. Levertijden in offertes van Olympus zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Olympus niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen en offertes zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.
 8. Olympus heeft het recht om zonder opgaaf van redenen opgegeven bestellingen of geplaatste orders te weigeren. Een dergelijke weigering geeft Koper geen recht op schadevergoeding of enige andere compensatie voor het weigeren van de bestelling/opdracht.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Lid een Aanbod van Dienstverlener heeft aanvaard.
 2. Indien Lid het Aanbod heeft aanvaard door een opdracht te geven aan Olympus, zal Olympus de opdracht van Lid schriftelijk bevestigen. Elk aanbod is maximaal veertien dagen geldig, daarna kan Olympus niet meer aan een Aanbod gehouden worden.
 3. Olympus is niet gehouden aan een Aanbod indien Lid redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Lid geen rechten ontlenen.
 4. Een Aanbod is slechts geldig indien dat schriftelijk wordt gedaan door Olympus aan Lid.
 5. Het herroepingsrecht is niet van toepassing indien de diensten binnen de bedenktermijn van 14 dagen ter beschikking gesteld worden en direct na aanschaf geleverd worden.

Artikel 5 Duur van de overeenkomst

1.Indien en voor zover tussen Lid en Olympus een overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze overeenkomst conform hetgeen partijen zijn overeengekomen.

 1. De overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend verlengd met een maand, tenzij Lid of Olympus de overeenkomst schriftelijk heeft beëindigd met een opzegtermijn van een maand vóór het einde van de desbetreffende maand.
 2. Zowel Lid als Olympus kunnen de overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Lid.
 3. De ontbinding van de overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Lid onverlet indien Olympus ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Lid dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Lid is niet gerechtigd om een overeenkomst van opdracht, niet zijnde een duurovereenkomst, tussentijds op te zeggen.
 5. Zowel Lid als Olympus kan de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie of anders dan het samenvoegen of reconstructie van de onderneming. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Olympus nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Olympus zal zich inspannen om de overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Olympus het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
 3. Bij de uitvoering van de diensten is Olympus niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Lid op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Olympus, is Lid gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden.
 4. De Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Olympus aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Olympus worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Olympus zijn verstrekt, heeft Olympus het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen.
 5. Olympus is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Olympus is uit gegaan van door de koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Olympus bekend was.
 6. Indien door Olympus of door Olympus ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Lid of een door Lid aangewezen locatie, draagt Lid kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. Koper vrijwaart Olympus voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan koper toerekenbaar is.
 8. Indien medewerkers van Lid een Opdracht geven aan Olympus mag Olympus er op vertrouwen dat deze medewerkers dit doen met toestemming en uit naam van Lid en is Lid gehouden om alle verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst na te komen.
 9. Eenieder dient zich te houden aan de opgegeven huisregels van Olympus, waaronder tevens verstaan de voorwaarden van de schoonmaak en de openings- en sluitingstijden van Olympus. Overtreding hiervan kan tot gevolg hebben dat het lidmaatschap wordt ontbonden en het Lid de toegang tot het terrein van Olympus wordt ontzegd.

Artikel 7 Meerwerk en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek van Lid nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Lid te komen, is Lid verplicht om deze meer werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Olympus is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Lid verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten.
 2. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die diensten leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is Olympus gerechtigd om deze kosten, na overleg met Lid, in rekening te brengen bij Lid.

Artikel 8 Lidmaatschap

 1. Lid kan een persoonlijk en niet-overdraagbaar lidmaatschap aangaan door het inschrijfformulier volledig in te vullen. Bij inschrijving dient het lid zich te legitimeren en een kopie van zijn legitimatie overhandigen. Het lidmaatschap vangt aan op de datum zoals opgegeven op het inschrijfformulier. Bij gebreke van een ingangsdatum geldt de datum waarop Olympus hete inschrijfformulier heeft ontvangen.
 2. Personen van 18 jaar en ouder, die volledig handelingsbekwaam en bevoegd zijn om een dergelijke overeenkomst aan te gaan kunnen een lidmaatschap bij Olympus afsluiten. Ingeval van personen tot 18 jaar kunnen de ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers borg staan voor het verschuldigde bedrag, indien expliciet overeengekomen. Indien sprake is van leden met verminderde wilsbekwaamheid kan slechts een overeenkomst tot stand komen indien diens begeleider de overeenkomst mede ondertekend en zich mede verantwoordelijk stelt voor de nakoming van de verplichtingen zoals neergelegd in de overeenkomst.
 3. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Het lidmaatschap kan maandelijks opgezegd worden met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Hiertoe dient het Lid tijdig een volledig uitschrijfformulier invullen en inleveren bij de balie. Als datum van uitschrijving geldt de datum welke door Olympus wordt bevestigd.
 4. De kosten voor het lidmaatschap worden per 6 maanden vastgesteld. De kosten kunnen per 6 maanden verhoogd worden. Indien Lid het niet eens is met de prijsverhoging, heeft Lid het recht om het lidmaatschap conform de opzeggingsregels op te zeggen.
 5. De kosten van het lidmaatschap dient per automatische incasso in de eerste week van de volgende maand (per vooruitbetaling) betaald te zijn. Indien expliciet overeengekomen, is het in zeer uitzonderlijke situaties mogelijk om contante betalingen te doen. In welk geval de betaling vóór de eerste van de volgende maand bij vooruitbetaling ontvangen dient te zijn. Bij gebreke van een tijdige ontvangst is Olympus gerechtigd het Lid de toegang te weigeren en het lidmaatschap (tijdelijk) te stoppen totdat de verschuldigde gelden betaald zijn.
 6. Olympus is te allen tijde gerechtigd het Lid de toegang tot de ruimte van Olympus te ontzeggen indien het Lid zich niet aan de (huis)regels houdt, wettelijke voorschriften en zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst (en lidmaatschap) niet nakomt. Hieronder wordt tevens verstaan zijn betalingsverplichtingen.
 7. Bij aanvang van het lidmaatschap ontvangt het Lid een pas waarmee hij zich de toegang kan verschaffen tot de ruimte van Olympus op de bemande uren, wanneer er gekozen is voor een persoonlijke tag, dan geldt de tag als toegangsbewijs op de bemande en onbemande uren. Het Lid dient zich bij de entree door middel van zijn pas te identificeren op de bemande uren. Verlies van deze pas komt voor rekening en risico van het Lid en blijft altijd het eigendom van Olympus. Een vervangende pas kan tegen betaling bij de balie verkregen worden.
 8. Slechts na overlegging van bewijs van een medische noodzaak is een Lid gerechtigd zijn lidmaatschap tijdelijk te pauzeren zonder een maandelijkse contributie te zijn verschuldigd. Eerst nadat Olympus akkoord heeft gegeven, zal het lidmaatschap voor bepaalde tijd gepauzeerd worden. Afwezigheid of het niet gebruiken van een reeds afgenomen abonnement ontslaat het Lid niet van zijn betalingsverplichting, noch heeft het Lid recht op restitutie.
 9. Olympus heeft te allen tijde het recht om het lidmaatschap van elk Lid op een voor haar gegronde reden te beëindigen zonder teruggaaf van contributie, of overige door het Lid betaalde gelden (waaronder verstaan voor de pas of een tag).
 10. Elk lid heeft het recht zijn lidmaatschap c.q. het abonnement om te zetten naar een ander abonnement met inachtneming van een door Olympus opgegeven te bepalen termijn.

Artikel 9 Deelname aan lessen

 1. Elk lid mag deelnemen aan de door Olympus aangeboden groepslessen. Het Lid dient tijdig bij de les aanwezig te zijn om hieraan te kunnen deelnemen. Een Lid kan zich niet aanmelden voor een les en kan zijn plek niet van tevoren reserveren. Bij deelname aan de lessen geldt ‘vol is vol’. Het Lid heeft geen recht op enige vorm van restitutie van gelden, noch heeft hij recht op een plek bij een volgende les indien hij een les mist. Het is de eigen verantwoordelijkheid van een Lid om tijdig aanwezig te zijn bij een les om deze te kunnen volgen. Olympus is niet aansprakelijk voor het niet kunnen deelnemen aan de les door het Lid.
 2. Indien ten gevolge van ziekte van de lesinstructeur de les komt te vervallen, heeft het Lid geen recht op enige restitutie. Olympus zal zich naar haar beste kunnen inspannen om een alternatieve les aan te bieden, maar is niet verplicht een alternatief aan te bieden. Het lid kan ingeval van het uitvallen van een les gebruikmaken van de andere faciliteiten van Olympus.

Artikel 10 Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw) en andere belastingheffingen voor consumenten. Voor bedrijven worden prijzen getoond exclusief btw.
 2. Lid kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Lid, is Olympus gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste drie maanden.
 4. Lid is gehouden om de diensten en/of producten van Olympus te voldoen zoals benoemd in de overeenkomst, en dient het overeengekomen bedrag binnen 14 dagen vanaf de factuurdatum te betalen.
 5. De kosten voor het lidmaatschap dienen per vooruitbetaling betaald te worden, per automatische incasso tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen.
 6. Lid dient de verschuldigde kosten ineens, per factuur te voldoen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Olympus. Behoudens zeer bijzondere omstandigheden kan Lid enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Olympus een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.

Artikel 11 Incassobeleid

 1. Wanneer Lid niet aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan zijn/haar verplichting, is Lid (indien Lid in de uitoefening van beroep of bedrijf de opdracht heeft gedaan zonder nadere ingebrekestelling) in verzuim en zal Lid een schriftelijke herinnering ontvangen met het verzoek om binnen de daarin gestelde termijn het opeisbare bedrag te voldoen.
 2. Vanaf de datum dat Lid in verzuim is, zal Olympus (voor consumenten na het uitblijven van een betaling, en na het verstrijken van een nadere ingebrekestelling) zonder een nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente (vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien Olympus meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Lid.

Artikel 12 (Op)Levering

 1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten of werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Lid niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Olympus of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Lid komen, heeft Olympus recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen en overschrijding hiervan geeft geen recht op schadevergoeding aan Lid en/of Koper. Lid en/of Koper dient Olympus schriftelijk in gebreke stellen en hem een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren.
 2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Lid en zullen door Olympus bij Lid in rekening worden gebracht.
 3. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Lid goedkeuring dient te geven, is Olympus gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Lid zijn goedkeuring heeft gegeven.
 4. Olympus spant zich in om de dienstverlening en/of levering van producten binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van hem in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Lid gehouden om de hiermee gemoeide meerkosten te vergoeden aan Olympus.
 5. De aard van de werkzaamheden van Olympus brengt met zich dat pas een aanvang kan worden gemaakt met de werkzaamheden zodra alle benodigde informatie door Lid is verstrekt. Lid draagt zelf het risico en de eventuele (schade) wanneer hij niet tijdig de benodigde informatie heeft verstrekt en vrijwaart Olympus nadrukkelijk voor alle gevolgen en mogelijk hieruit voortvloeiende schade voor Lid en Olympus.
 6. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
 7. Ingeval van onderhoud aan het pand van Olympus of aan de beschikbaar gestelde apparaten en/of andere faciliteiten van Olympus, is Olympus niet aansprakelijk voor het niet beschikbaar zijn van deze faciliteiten. Nimmer is Lid gerechtigd op enige restitutie van reeds betaalde gelden. Lid kan gebruik maken van de andere beschikbare faciliteiten en/of vervangende apparatuur.

Artikel 13 Onderzoek, reclames

 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen acht dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de overeenkomst en de producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 2. Koper is verplicht te onderzoeken op welke wijze het product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. Olympus erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het product door Koper.
 3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen binnen acht kalenderdagen na levering schriftelijk aan Olympus te worden gemeld op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. een dergelijk gebrek niet binnen deze termijn is gemeld bij Olympus, vervalt het recht op reclame ter zake van zichtbare gebreken. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. Onzichtbare gebreken zijn de gebreken die Koper bij grondige inspectie van de ontvangen zaken niet heeft ontdekt en ook redelijkerwijs niet had kunnen ontdekken, dienen aan Olympus terstond na ontdekking van dat gebrek schriftelijk te worden gemeld. Indien niet terstond gereclameerd wordt ten aanzien van ontdekte onzichtbare gebreken, vervalt voor Koper het recht op reclame ter zake van die gebreken.
 5. Indien Koper zijn reclamerecht gebruikt, zal hij het product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijze mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Olympus, gemotiveerd en onder overlegging van relevant bewijsmateriaal, opdat de betreffende vertegenwoordiger van Olympus terstond in de gelegenheid wordt gesteld de ingediende reclames te controleren.
 6. Koper kan niet reclameren ten aanzien van geleverde zaken die hij inmiddels heeft (door)verkocht. Ook heeft Koper geen recht op reclame als er sprake is van geringe, in de handel toelaatbaar geachte afwijkingen.
 7. Reclames of klachten met betrekking tot een deel van de geleverde zaken kunnen nimmer aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele levering.
 8. Koper mag tenzij op grond van door Olympus erkende reclame en door Olympus daartoe voorafgaand verleende schriftelijke toestemming geen geleverde zaken retourneren. De kosten voor het retourneren komen voor rekening van Koper.
 9. Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.

Artikel 14 Verplichtingen Lid

 1. Elk lid heeft een meldplicht aangaande (potentiële) gezondheidsrisico’s aangaande het sporten. Elk Lid is verplicht voor aanvang van een les of voordat hij de apparaten van Olympus gebruikt, aan Olympus aan te geven indien hij last heeft van blessures of medicijnen gebruikt waardoor hij niet op normale wijze deel kan nemen. Lid is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het niet, niet tijdig en/of niet volledig doorgeven van deze informatie.
 2. Alle (lichamelijke) schade ten gevolge van het gebruiken van de apparaten en/of faciliteiten alsmede deelname aan de groepslessen is geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van Lid.
 3. Elk lid dient zich aan de huisregels te houden. Bij gebreke hiervan is Olympus gerechtigd om het Lid de toegang tot Olympus voor (on)bepaalde tijd te ontzeggen. De huisregels worden bij inschrijving kenbaar gemaakt aan het lid en zijn te allen tijde in te zien aan de bar en op de website.
 4. Lid is verplicht ervoor zorg te dragen dat hij passende sportkleding aan heeft wanneer hij gebruikmaakt van de faciliteiten van Olympus. Bij gebreke hiervan heeft Olympus het recht Lid hierop aan te spreken en hem het gebruik van de faciliteiten te ontzeggen zolang hij niet gekleed is in geschikte (sport)kleding.
 5. Het gebruik van de faciliteiten van Olympus is geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid. Lid wordt aangeraden een (gratis) instructieles bij te wonen over het gebruik van de apparaten. Tijdens de bemande uren kan Lid te allen tijde om advies en instructie vragen hoe de apparaten gebruikt dienen te worden. Lid is verplicht zich te allen tijde aan de instructies en veiligheidsvoorschriften te houden.
 6. Lid kan slechts gebruik maken van het sportcentrum indien de lichten aan zijn. Zonder verlichting is het niet toegestaan om gebruik te maken van de faciliteiten en dient Lid het sportcentrum te verlaten.
 7. Elk lid dient op de hoogte te zijn van alle regels die van toepassing zijn op zijn lidmaatschap en deelname aan de faciliteiten van Olympus. Het Lid kan te allen tijde inzage krijgen in deze regels welke op het mededelingenbord en/of online te bekijken zijn.

Artikel 15 Sporten buiten bemande uren

 1. Het is voor leden mogelijk om buiten de bemande openingstijden gebruik te maken van de faciliteiten van Olympus. Hiertoe dient een aanvullende overeenkomst gesloten te worden.
 2. Indien een Lid hiervoor in aanmerking wenst te komen, zal hij eerst een nader intakegesprek hebben waarin alle relevante zaken besproken worden waaronder de veiligheidsvoorschriften, huisregels, zijn gedragingen ten tijde van de onbemande uren, toegangscontrole, pandkennis, noodsituatie, vluchtplan en meer. Het staat ter uitsluitende oordeel van Olympus om een Lid goed te keuren deel te laten nemen aan het sporten tijdens onbemande uren.
 3. Indien een Lid zich niet houdt aan de voorwaarden zoals besproken en vastgelegd in het intakegesprek alsmede de betreffende overeenkomst, wordt de toegang tot het onbemand sporten per direct ingetrokken. Ook indien naar het uitsluitende oordeel van Olympus blijkt dat het desbetreffende lid niet verantwoordelijk of geschikt is om tijdens deze uren te sporten, kan de toegang per direct ontzegd worden. Een Lid heeft nooit recht op enige vorm van schadevergoeding bij de intrekking van de toegang tot Olympus tijdens onbemande uren.
 4. Bij de intake voor het lidmaatschap krijgt Lid een rondleiding door het gebouw waarbij Lid uitleg ontvangt over alle regels en gebruiken tijdens het (onbemand) sporten, en wordt hij gewezen op de aanwezige noodknoppen, de nooduitgang, noodroute en meer. Deze informatie is te allen tijde terug te lezen in het persoonlijk contract dat lid mee krijgt na een intake en waarvoor lid heeft getekend. Lid dient te allen tijde hiervan op de hoogte te zijn en ingeval van een calamiteit het pand conform de voorschriften te verlaten. Lid ontvangt daarnaast alle informatie hierover tijdens de intake.

Artikel 16 Openingstijden

 1. Een Lid kan slechts binnen de door Olympus aangegeven openingstijden gebruik maken van het onbemand sporten. De openingstijden zijn van 06:15 uur ’s ochtends tot 23:45 uur ‘s avonds. De onbemande uren zijn van 06:15 tot 09:00, van 11:00 tot 17:30 en van 21:00 tot 23:45. Lid dient uiterlijk om 23:45 uur het pand te hebben verlaten. Indien Lid het pand verlaat dient hij zich met de tag uit te loggen. Olympus informeert het Lid tijdig en voorafgaand over dagen waarop Olympus gesloten is en Lid geen gebruik kan maken van de faciliteiten. In geval van sluiting is het Lid verboden het terrein en het pand van Olympus te betreden.
 2. Indien Lid het pand niet tijdig verlaat, of bij het verlaten van het pand niet uitlogt, is Olympus gerechtigd de overeenkomst met het Lid per direct te beëindigen en alle schade als gevolg van het te late vertrek, zoals, doch niet beperkt tot, de kosten die verband houden met een melding en opvolging van een alarm melding bij haar beveiligingsbedrijf te verhalen op Lid.
 3. De (eind)schoonmaak vindt plaats tussen 21:00 en 21:30 uur. Het Lid dient rekening te houden met de schoonmaak en Olympus de gelegenheid te bieden deze schoonmaak uit te voeren. De schoonmaak wordt ook in de kleedruimtes uitgevoerd, wat tot gevolg heeft dat Lid de kleedkamer dient te verlaten of in de aanwezigheid van de schoonmaker(s) gebruik kan maken van de betreffende ruimte. In geen geval heeft Lid recht op restitutie van reeds betaalde gelden in verband met het niet kunnen gebruiken van de faciliteiten ten gevolge van de schoonmaak.

Artikel 17 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging    

 1. Olympus gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Lid en Gebruikers van de website en zal deze slechts conform de privacy statement gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Olympus de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 2. Lid is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Olympus verwerkt worden. Lid staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Lid Olympus tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Indien Olympus op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.
 4. Lid is ermee bekend en gaat ermee akkoord dat Olympus te allen tijde toezicht houdt op het sportcentrum en het terrein middels camera’s die 24/7 beelden maken. Deze beelden worden gemaakt ten behoeve van de veiligheid van het Lid en Olympus zelf, alsmede ter voorkoming van diefstal. Lid wordt dan ook gefilmd in alle openbare ruimtes van Olympus. Indien Lid niet gefilmd wenst te worden kan hij geen gebruik maken van de faciliteiten van Olympus en kan hij geen lid zijn of worden van Olympus. Nimmer is Olympus enige schadevergoeding verschuldigd wegens het filmen van het Lid. Het Lid is er tevens mee bekend dat indien hij de regels van Olympus en/of de wet- en regelgeving overtreedt, de beelden aan de politie overlegd kunnen worden. De camerabeelden worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk, doch maximaal 4 weken. Ingeval van het vastleggen van een incident, is Olympus gerechtigd de beelden langer te bewaren tot het betreffende incident is afgehandeld.
 5. Het is het Lid verboden om in en rondom het sportcentrum foto’s en/of beelden van anderen te maken. Bij overtreding hiervan is Olympus gerechtigd om de overeenkomst tot het onbemand sporten en/of het lidmaatschap per direct op te schorten of te beëindigen.

Artikel 18 Opschorting

 1. Olympus heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden, programmatuur en meer onder zich te houden indien Lid nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zelfs indien zij daar, indien zij was betaald wel toe verplicht zou zijn.
 2. Olympus is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Lid in verzuim is met de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daar onder begrepen. De opschorting zal terstond aan Lid schriftelijk worden bevestigd. Olympus is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

Artikel 19 Overmacht

 1. Olympus is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Olympus wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Olympus, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Lid aan Olympus zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) ziekte van de werknemers van Olympus (x) algemene vervoersproblemen en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Olympus buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan 2 maanden, kan de overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.

Artikel 20 Garanties

 1. Olympus staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of houdbaarheid en de wettelijke regels en/of voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst. De garantie strekt nooit verder dan hetgeen door de fabrikant is aangegeven.
 2. Olympus is nooit verantwoordelijk voor de geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door Koper en voor (adviezen over) het gebruik of de toepassing van de producten.
 3. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Olympus de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, naar keuze van Olympus te vervangen. In geval van vervanging verbindt Koper zich reeds om de vervangen zaak aan Olympus te retourneren en de eigendom aan Olympus te verschaffen.
 4. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Olympus, Koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is, of blootgesteld zijn aan abnormale omstandigheden of in strijd met de aanwijzingen van Olympus heeft behandeld.
 5. Olympus biedt gratis lockers aan om verlies, diefstal en/of schade aan eigendommen van leden zoveel mogelijk te beperken. Het gebruik van deze lockers is op eigen risico en verantwoordelijkheid van het Lid.
 6. Olympus is nimmer aansprakelijk voor alle schade ontstaan op de parkeerplaats van Olympus.

Artikel 21 Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien het verrichten van diensten en/of uitvoeren van opdrachten door Olympus leidt tot aansprakelijkheid van Olympus, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht in rekening gebrachte kosten of ingeval van schade geleden door een Lid, is deze schade beperkt tot de hoogte van maximaal één jaar contributie ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel alsmede de kosten van noodvoorzieningen. In elk geval is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
 2. Olympus is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging of vermissing van (persoonlijke) eigendommen in en rondom de locatie van het fitnesscentrum. Ook is Olympus niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door Olympus geleverde diensten.
 3. Ook is Olympus niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel ontstaan door blessures, deelname aan de lessen en activiteiten, ongelukken en materiele schade. Elke deelname van een lid c.q. Lid gebeurd op eigen risico en verantwoordelijkheid van de deelnemende persoon. Lid is zelf verantwoordelijk voor de keuze die hij/zij maakt om een apparaat te gebruiken of deel te nemen aan een les. Ingeval van deelname door mindervalide personen dient de betreffende begeleider en/of wettelijke vertegenwoordiger te allen tijde zorg te dragen voor passende begeleiding of op mededeling van een van instructeurs van Olympus. Eventuele blessures of medicijnengebruik dienen vooraf aan het gebruik van de apparaten c.q. les kenbaar gemaakt te worden aan de instructeur. Olympus is nimmer aansprakelijk voor alle (lichamelijke) schade dat hieruit voortvloeit.
 4. De hoogte van de schadevergoeding is verder beperkt tot het bedrag dat Olympus inzake de gebeurtenis daadwerkelijk op derden kan verhalen.
 5. Olympus is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.
 6. Olympus is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en/of de programmatuur, storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website, programmatuur of fitnessapparaten. Gevolgen van storingen in of aan het toegang systeem en/of fitness apparatuur is nimmer aanleiding tot een schadevergoeding in welke vorm dan ook. Indien ten gevolge hiervan het gebruik van de faciliteiten beperkt of in het geheel niet mogelijk is dient Lid contact op te nemen met Olympus. Lid kan gebruik maken van de andere faciliteiten en bij gebreke hiervan dient Lid het pand direct te verlaten.
 7. Olympus staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Olympus verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 8. Lid staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem/haar verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de opdracht. Olympus sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor (gevolg)schade.
 9. Alle aanspraken van Lid wegens tekortschieten aan de zijde van Olympus vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Olympus binnen een jaar nadat Lid bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

Artikel 22 Geheimhouding

 1. Olympus en Lid verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.
 2. Indien Olympus op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Olympus zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Olympus niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Lid niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.
 3. De geheimhoudingsverplichting leggen Olympus en Lid ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 23 Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Olympus berusten uitsluitend bij Olympus en worden niet overgedragen aan Lid.
 2. Het is Lid verboden om alle stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van Olympus rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Olympus. Indien Lid wijzigingen wenst aan te brengen in door Olympus opgeleverde zaken, dient Olympus expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 3. Het is Lid verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Olympus rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst.

Artikel 24 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Olympus geleverde zaken, blijven eigendom van Olympus totdat de Lid alle navolgende verplichtingen uit alle met Olympus gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. Lid is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Lid verplicht Olympus zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Voor het geval dat Olympus in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Lid reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Olympus of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Olympus zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 5. Olympus heeft het recht om de door Lid aangekochte product(en), onder zich te houden indien Lid nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Olympus. Nadat Lid alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Olympus de aangekochte producten alsnog zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen leveren aan Lid.
 6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte producten komt voor rekening en risico van Lid en zal op eerste verzoek aan Olympus worden vergoed door Lid.

Artikel 25 Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Lid is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan Olympus verstrekt in het kader van een opdracht. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Lid hiervoor verantwoordelijk.
 2. Het Lid vrijwaart Olympus van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
 3. Lid vrijwaart Olympus voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Lid verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de opdracht c.q. overeenkomst gebruikt kunnen worden.
 4. Indien Lid elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Olympus verstrekt, garandeert Lid dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
 5. Het Lid vrijwaart Olympus voor alle schade die het Lid lijdt of heeft geleden ten gevolge van het gebruiken van de (fitness)apparaten en andere faciliteiten van Olympus. Lid gebruik de faciliteiten geheel op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico.
 6. Indien sprake is van een lidmaatschap dat betaald wordt door een derde, die zelf geen gebruik maakt van het lidmaatschap, vrijwaart deze derde Olympus van alle schade die geleden wordt door het Lid ten gevolge van het gebruik van de faciliteiten van Olympus zowel tijdens bemande als onbemande uren.

Artikel 26 Klachten

 1. Indien Lid niet tevreden is over de service of producten van Olympus of anderszins klachten heeft over de uitvoering de dienstverlening, is Lid verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met als onderwerp “klacht” of aan de balie.
 2. De klacht moet door Lid voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Olympus de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Olympus zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 27 Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Olympus en Lid is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Olympus kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Olympus en Lid, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechtbank aanwijzen.

Team Olympus

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.